Objekat
Sušara ogranka Prerada - Vreoci
Lokacija
Vreoci
Investitor
SECURITON DOO, Beograd
Godina
2014
Opis radova
Izrada elektroinstalcija pri izgradnji stabilnog sistema za dojavu i automatsko gašenje požara
Objekat
TS 110/10kV Filmski grad
Lokacija
Beograd
Investitor
"PD ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"
Godina
2014
Opis radova
Rekonstrukcija postrojenja - zamena uljnih prekidača vakuumskim prekidača
Objekat
TS V-351 CS VELIKI MAKIŠ, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
JVP BEOGRADVODE
Godina
2014
Opis radova
Remont trafo-stanice 10/0.4kV - zamena SN prekidača
Objekat
Privodni kabl 10kV za TS OLD MILL
Lokacija
Beograd
Investitor
PRIGAN DOO
Godina
2014
Opis radova
Polaganje privodnog kabla 10kV za TS 10/0,4kV
Objekat
FONTANA plato Palate Srbija Bulevar Mihaila Pupina 2
Lokacija
Novi Beograd
Investitor
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Godina
2012
Opis radova
Ugradnja rasvete fontane ispred Palate Srbija
Objekat
Dom Narodne skupštine Srbije
Lokacija
Trg Nikole Pašića 13, Beograd
Investitor
REPUBLIKA SRBIJA - NARODNA SKUPŠTINA - SLUŽBA NARODNE SKUPŠTINE
Godina
2009 - 2011
Opis radova
Dekorativno osvetljenje
Objekat
10kV mreža u krugu punionice, Coca-Cola HBC Srbija
Lokacija
Beograd
Investitor
COCA-COLA HBC SRBIJA Beograd
Godina
2005
Opis radova
Rekonstrukcija i dogradnja kablovske mreže 10 kV napojene iz TS 35/10 kV sa priključenjem nove trafostanice
Objekat
Stambeno-poslovni objekat u ulici Starca Vujadina 8-10, Novi Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
SIE doo
Godina
2019
Opis radova
Izrada elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija
Objekat
Rafinerija nafte NIS
Lokacija
Pančevo
Investitor
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
Godina
2019
Opis radova
Zamena 6kV napojnih kablova
Objekat
35kV VOD TS 35/10kV KUMANICA-DEVIĆI (DAJIĆI) - RUDNO - I FAZA
Lokacija
Ivanjica
Investitor
EPS DISTRIBUCIJA BEOGRAD
Godina
2019
Opis radova
Izgradnja 35kV voda (nadzemni+podzemni)