Objekat
Izvođenje radova na SN i NN EEO priključcima i mernim mestima
Lokacija
Beograd
Investitor
Elektroizgrdanja d.o.o. Beograd
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na srednjenaponskim i niskonaponskim EEO priključcima i mernim mestima u ograncima Banovo brdo, Mladenovac, Obrenovac
Objekat
Projektovanje i ishodovanje dozvola za izmeštanje 35 kV dalekovoda;
Lokacija
Umka, Beogard
Investitor
Fabrika kartona Umka d.o.o.
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izrada projektne dokumentacije i pridobijanje potrebnih saglanosti, dozvola i rešenja za ukopavanje dalekovoda 35kV. Objekat: Nadzemni 35kV dalekovodi- br 327(veza TS35/10kV Makiš) I br 328(veza TS110/35kV Beograd 10 Mislođin)
Objekat
BVK SN zamena 10kV postrojenja na RB
Lokacija
Beograd
Investitor
Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Srednjenaponska oprema - zamena 10kV postrojenja na reni bunarima
Objekat
Zamena instalacije rasvete u RP 220kV u TS-HIP 2
Lokacija
Pančevo
Investitor
„HIP-Petrohemija” d.o.o. Pančevo
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izrada projektno-tehničke dokumentacije, nabavka i ugradnja/zamena opreme i materijala i puštanje u rad instalacije rasvete u razvodnom postrojenju 220kV u TS-HIP 2 „Ključ u ruke“
Objekat
"PALATA VIZANTIJA" stambeno-poslovni objekat
Lokacija
Ul. Dragoslava Srejovića bb, Beograd kp 615/7, KO Palilula
Investitor
Koto d.o.o. Beograd
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izvođenje elektro i mašinskih radova u garažnom delu objekta do kote (0)
Objekat
20 kV dalekovod Melenci
Lokacija
Zrenjanin
Investitor
„HIP-Petrohemija” d.o.o. Pančevo
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izrada projektno-tehničke dokumentacije, ishodovanje potrebnih dozvola i izvođenje radova na ugradnji-zameni 20 kV kabla.
Objekat
Poslovna zgrada BIGZ-a
Lokacija
Bulevar vojvode Mišića, Beograd
Investitor
MPP Bigz d.o.o. Beograd-Stari Grad
Godina
2023. u toku
Opis radova
Izrada elektroenergetskih instalacija objekta: - izgradnja trafostanice 10 kV/0.42kV, 2x1600 kVA i privodnog kabla 10 kV; - izrada šinskog 1 kV razvoda; - fasadno osvetljenje; - instalacija uzemljenja i zaštite od atmosferskog pražnjenja.
Objekat
Rekonstrukcija nadzemne niskonaponske distributivne mreže
Lokacija
Čačak, Ivanjica, Užice;
Investitor
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd
Godina
2023. - u toku
Opis radova
Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na rekonstrukciji niskonaponske distributivne mreže, a po potrebi i 10(20) kV nadzemne mreže na područjku EDS d.o.o, koje uključuju i prateće usluge i nabavku materijala potrebnog za izvođenje predmetnih radova;
Objekat
KULA BELGRADE WATERFRONT, Beograd
Lokacija
Beograd
Investitor
MILANI TECNICAL CONSTRUCTOR
Godina
2020 - u toku
Opis radova
Izrada elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija