O nama

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (PDF 137KB) »
Potvrda o izvršenoj registraciji » (PDF 131KB) »

PIB100138026
Matični broj07797664
Datum osnivanja19.02.1992.
Broj evidencione prijave EPPDV135136187
Šifra delatnosti4321 Postavljanje električnih instalacija
Tekući račun:170-339-64 UniCredit Bank
155-19139-17 Čačanska banka
250-110000087503053 Eurobank EFG

Privredno društvo raspolaže sa preko 40 stalno zaposlenih sledeće strukture:

    4 diplomirana elektroinženjera elektrotehnike sa ličnim licencama:

- 350 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

- 351 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije

- 352 Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija

- 353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

- 450 Odgovorni izvođač elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

- 451 Odgovorni izvođač elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenja i prenos električne energije

- 453 Odgovorni izvođač telekomunikacionih mreža i sistema

    30 elektromontera III, IV, V i VI stepena

    1 diplomirani ekonomista

    1 diplomirani pravnik

    1 građevinski tehničar

     admistrativno-logističko osoblje

Svi zaposleni su testirani, teorijski i praktično obučeni i opremljeni za bezbedan i zdrav rad. Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu poverena je licu iz redova zaposlenih koje poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdato od strane Republike Srbije, Ministarstvo rada i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

Opredeljenje privrednog društva "S&R MAGMA" d.o.o. je da kvalitetom usluga i efikasnom organizacijom drži visoke standarde u oblasti izvođenja elektro-radova. Ispunjavanje zahteva poslovnih partnera, odnosno, održavanje i negovanje dobrih poslovnih odnosa, postižemo pridržavajući se osnovnih principa poslovanja našeg privrednog društva i to:
• Visoki kvalitet izvedenih radova i pruženih usluga,
• Poštovanje zadatih rokova izvođenja,
• Visoka stručnost zaposlenih,
• Bezbednost i zdravlje ljudi na radu,
• Konkurentnost cena usluga na tržištu,
• Korišćenje savremene opreme, materijala i alata pri izvođenju radova,
• Racionalno korišćenje materijala, energije i primena proizvoda kontrolisanog porekla u cilju smanjivanja štetnosti na životnu sredinu,
• Garantovanje za izvedene radove.

Uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu preispitujemo, proveravamo i na taj način održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom ispunjavamo zahteve korisnika, vlasnika i zaposlenih. Pružamo usluge koje će u pogledu kvaliteta zadovoljavati potrebe i očekivanja korisnika jer smatramo da je pravo merilo našeg uspeha ocena koju, kroz ocenu nasih usluga, o nama daje korisnik.
Prepoznajemo i sprečavamo moguće nezadovoljstvo korisnika i efikasno reagujemo na svaku sugestiju.
Primenjujemo otkrivanje, kontrolu, izveštavanje o neusaglašenostima i korekciju svih uzoraka koji mogu uticati na kvalitet naših usluga. Upravljamo procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva.

Razvijamo partnerske odnose sa kupcima i isporučiocima na osnovu zajedničke strategije i ciljeva. Privredno društvo "S&R MAGMA" d.o.o. uspostavljanjem, održavanjem i unapređenjem integrisanog sistema menadžmenta:

• Osigurava da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta, zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva privrednog društva;,
• Drži korak sa tendencijama tržišta, novim tehnologijama i obezbeđuje adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

Uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom preispitujemo, proveravamo i na taj način održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom ispunjavamo zahteve korisnika, vlasnika i zaposlenih

Uspostavljanje i primena međunarodno priznatih standarda Sistema menadžmenta kvalitetom , visoka stručna osposobljenost zaposlenih i tehnički kapaciteti preduzeća u kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom čine nas konkurentnim, odgovornim i pouzdanim partnerom.

Mapa

Pun naziv:
S&R MAGMA d.o.o.
Privredno društvo za projektovanje inženjering i izvođenje elektro radova Beograd (Savski venac)

Adresa:
Bulevar vojvode Mišića 14
11040 Savski venac
Beograd, Srbija
Telephone/Fax:
+ 381 11 2655 999;
+ 381 11 2655 011;
+ 381 11 2655 025;
+ 381 11 3613 041
E-mail:
office@srmagma.co.rs
web:
www.srmagma.co.rs